Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_25

1/ Khai thị : Văn tự lời nói chẳng có nghĩa thật.

2/ Tham thiền ảnh hưởng nặng đầu tức ngực khó thở ?

3/ Tham thiền có phải tu mù không ?

4/ Phi nhân duyên, phi tự nhiên là nghĩa vô sanh (giảng kinh Lăng nghiêm).

5/ Sanh tử luân hồi do đâu mà có (giảng hai thứ chiêm bao) ?

6/ Phật-tánh khác với tâm chúng sanh như thế nào ?

7/ Tại sao phải tham thoại đầu mới được ngộ ?

8/ Sự chỉ trích đối với thiền tông của xã hội thì nên làm thế nào ?

9/ Chơn không diệu hữu là nghĩa gì ?

10/ Tại sao bị tẩu hỏa nhập ma ? Kể chuyện vị Tăng đắp lộ.

11/ Làm sao thực hành tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên ?

12/ Vô môn quan làm sao qua ?

13/ KT đường lối thực hành tham TST ?

14/ Trình công phu : Câu thoại đầu tự động tuôn ra âm thanh lớn như máy cassette là sao ?

15/ Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

16/ Thắc mắc sao tham thiền nhiều năm không khởi được chân nghi ?

17/ Sợ tham sai thành bệnh, cầu khai thị ?

18/ Không tụng Kinh vun bồi phước báo có ảnh hưởng gì tới tham thiền ?

19/ Xin xác tín : Tin tự tâm, tin Pháp-môn, tin có người mắt sáng.

20/ Phật nói tam bất năng con không hiểu ?

21/ Lời Phật, Tổ và lời Sư-phụ không có dối gạt, tại sao con không hiểu ?

22/ Khi tham và khán có nghi tình bị mệt, có thể ngưng hỏi câu thoại được không ?

23/ Xin Sư-phụ khai thị cách ngồi và đều thân để khỏi sanh bệnh.

24/ Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ con chưa hiểu ?

25/ Mình đau nhức, áp huyết thấp, uống thuốc không khỏi… xin khai thị ?