LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20 THIỀN SƯ DUY LỰC (Ngày Mùng 2)

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20

HÒA THƯỢNG. Thượng DUY Hạ LỰC

Ngày mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Mão - Mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Hợi

********

NGÀY MÙNG 2 THÁNG 12 NĂM KỶ HỢI

(Thứ sáu 27 - 12 - 2019)

Chùa Phật Đà Quận 3 tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 20 Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC.

- Để tiếp nối mạng mạch của Thiền Tông, nhân Lễ Húy Nhật lần thứ 20 Thiền Sư Duy Lực, Hòa Thượng. Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền đã tổ chức các buổi giảng về Tổ Sư Thiền do Chư Tôn Thiền Đức trong tông phong đảm trách.

- Để mỗi người tùy duyên lựa chọn cho mình một Pháp môn tu đúng chánh pháp, Hòa Thượng. Thượng MINH Hạ HIỀN thường xuyên tổ chức khóa tu Thiền Thất hàng tháng từ 21 đến 27 âm lịch dành riêng cho quý Hành Giả thuận duyên với Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền tại Thiền Đường lầu 2 Chùa Phật Đà. Không những thế Hòa Thượng còn tạo điều kiện cho quý Phật tử Tu Bát Quan Trai vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng tại lầu 1 Chùa Phật Đà.

1) Đúng vào ngày mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Hợi cũng là ngày của đạo tràng tu Bát Quan Trai. Chính vì thế, đã có buổi truyền giới và khuyến tấn tu Bát Quan Trai vào lúc 08 giờ 00 do Đại Đức. Thích Thiện Duyên và Đại Đức. Thích Nhuận Nghĩa đảm trách.

PHẦN TRUYỂN GIỚI BÁT QUAN TRAI

 BUỔI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM

2) Sau thời khóa tu Bát Quan Trai, để nối tiếp bốn buổi giảng của các ngày trước, Thượng Tọa Thích Huệ Minh đã có buổi giảng thứ năm: "Tâm Bệnh Người Tu" vào lúc 09 giờ 00 dành cho đạo tràng. 

(Trích dẫn sơ lược 3 căn bệnh của Thượng Tọa giảng)

Chúng sanh là con bệnh từ vô thỉ: Bệnh chấp là một căn bệnh có từ vô thỉ của tất cả chúng sanh; Pháp Phật như lương dược trị lành căn bệnh chúng sanh.

- Căn bệnh thứ nhất: Vô minh là căn bệnh có từ vô thỉ. Vô minh là gì? Theo nghĩa ngữ, vô minh là không sáng. Sáng chỉ cho trí tuệ Bát nhã (Vô sư trí). Vô minh là vọng thức của chúng sanh, nó che mờ trí giác chúng ta.

Bài sám Hồng trần có đoạn:

“Nhân vô  minh vọng tình nhiễm trước,
Thọ, Tưởng, Hành, Ý thức nghiệp nhân,
Luân hồi sanh tử lộn quanh,
Ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường”.

- Căn bệnh thứ 2: là bệnh Chấp trước

Chấp thủ là nắm giữ. Trước là vướng mắc. Khi tay nắm giữ vật gì thì vật đó trở thành vật vướng mắc, chướng ngại sự hoạt dụng của bàn tay.

Tâm ta cũng vậy, đáng lý nó được tự do tự tại, nắm được, buông được. Nhưng với chúng ta, việc nắm dường như là cố hữu mà Buông thì khó khăn vô cùng.

- Căn bệnh thứ 3: Thuận nghịch (vi) tương tranh

Tín tâm minh của Tổ Tăng Xán:

 1. Vi thuận tương tranh           Thuận nghịch tranh nhau            
 2. Thị vi tâm bịnh                     Ấy là tâm bệnh
 3. Bất thức huyền chỉ              Chẳng biết huyền chỉ
 4. Đồ lao niệm tịnh                  Uổng công niệm tịnh
 5. Viên đồng thái hư               Tròn đồng thái hư
 6. Vô khiếm vô dư                  Không thiếu không dư
 7. Lương do thủ xả                Bởi do thủ xả
 8. Sở dĩ bất như                    Cho nên bất như

- Căn bệnh thứ 4: Chấp sự - Chấp lý

Chấp tướng (sự, có) Ví dụ: Pháp Đạt chấp tụng kinh Pháp Hoa ba ngàn bộ, lễ Tổ đầu không sát đất.

 • PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU:

1. Chánh kiến (Nhận thức đúng, hiểu biết đúng): Cuộc đời luôn có 2 mặt, nếu hiểu thấu tình đạt lý thì hai mặt tương trợ nhau; không hiểu thì tự chống trái nhau. Chánh kiến là thấu đạt lý Bất nhị.

2. Thiền sư dùng phá chấp

 • - Thiền sư Đơn Hà thiêu tượng gỗ
 • - Chuyện “Phướn và gió”.

3. Tu tập: Tham Thiền – Niệm Phật (H1 đến H9)

 

Sau buổi giảng của Thượng Tọa. Thích Huệ Minh kết thúc, buổi Lễ Tưởng Niệm Thiền Sư Duy Lực bắt đầu vào lúc 10 giờ.

(Kính mời xem tiếp phần sau)