Họp Khai Hạ Khoá ACKH PL. 2560 DL. 2016

      Vào lúc 18g00, ngày 22.05.2016 nhằm ngày 16.04 năm Bính Thân, tại Thiền Đường Liễu Quán I, xã Tân Hoà huyện Tân Thành tỉnh BRVT mở cuộc họp bầu Ban Chức sự Trường hạ cho khoá ACKH PL. 2560.


Thành Phần tham dự:

A. Ban Thừa Kế Tông Phong:

 1. Thượng toạ Thích Thiện Đức trụ trì Thiền đường Liễu Quán I

2. Thượng toạ Thích Minh Hoà cố vấn Tự viện Thanh Long

3. Thượng toạ Thích Thiện Chiêu trụ trì Chùa Phật Quang

4. Thượng toạ Thích Tắc Quang trụ trì Hư Vân Thiền tự

B. Đại chúng gồm Tăng Ni và Nam Nữ hành giả tu tổ sư thiền ở cả ba miền về tham dự.

                Chư Tăng : 31 vị

                Chư Ni : 45 vị 

                Cư sĩ Nam : 17 vị

                Cư sĩ nữ : 15 vị

Chủ toạ: TT. Thích Thiện Đức - Thư ký : Thích Viên Công.

Lý do: bầu Ban chức sự cho Trường hạ

 I. Phát biểu của Thầy trụ trì Thiền đường Liễu Quán I và yêu cầu bầu ra Ban chức sự để giúp đỡ đại chúng trong ba tháng an cư

II. Tiến hành bầu chọn

a. Ban Lãnh Đạo

Thiền chủ: TT. Thích Thiện Đức

Phó thiền chủ : TT. Thích Minh Hoà

Hoá chủ : TT. Thích Minh Thiền

Phó hoá chủ : TT. Thích Giác Thắng

Phó hoá chủ : TT. Thích Thiện Chiêu 

b. Ban Chức sự:

Giám thiền : TT. Thích Tắc Quang

Thư ký : Thích Viên Công

Thủ Quỷ : TT. Thích Minh Hoà

Tri Khách : TT. Thích Tắc Quang và Thích Minh Khương

          Phó tri khách : Sư cô Thích nữ Liên Tịnh và Thích nữ Diệu Pháp.

Tri khố : Thích Bửu Thiền.

Hương đăng : Thích Thái Hoà

          Phụ hương đăng : Thích nữ Liên Lam

Phạn đầu : Cư sĩ Nam Thiện Lễ.

Hành đường : Thích Viên Huy

Chúng trưởng : Thích Thiện An

         Phó chúng Thích nữ Liên Lam

Âm thanh :  Thích Minh Khương

Kiền chuỳ : Thích Pháp Đạt và Thích Nhuận Nhẫn.

Trai soạn : Do trưởng chúng và phó chúng phân công

III. Đạo từ của Thượng toạ Thích Giác Thắng:

Nhắc nhở đại chúng cố gắng tinh tấn tu hành, giử tròn bổn phận của mỗi người, nếu chưa đạt được quả vị cũng được thành nhân - Báo đền Ân sư Hoà thượng Thiền sư Thích Duy Lực .

Cuộc họp kết thúc lúc 20g00 cùng ngày.

Thời khoá tu tập: 

Sáng : 

3h 30      : Thức chúng                       3 hồi kẻng (vô tam dứt tứ). 

4h 00      : Tọa thiền - Kinh hành       3 tiếng bảng 

6h 00      : Tiểu thực                           3 tiếng bảng. 

6h 30      : Chấp tác                            1 hồi kẻng 

7h 30      : Nghỉ chấp tác                    1 hồi kẻng 

8h 00      : Tọa thiền - Kinh hành       3 tiếng bảng 

11h 00    : Thọ trai                             3 tiếng bảng. 

12h 00    : Chỉ tịnh                             1 hồi kẻng (vô tam dứt tứ). 

Chiều : 

13h 30    : Thức chúng                       3 hồi kẻng (vô tam dứt tứ). 

14h 00    : Tọa thiền - Kinh hành       3 tiếng bảng 

16h 30    : Dược thực                         3 tiếng bảng. 

Tối : 

19h 00    : Tọa thiền - Kinh hành      3 tiếng bảng 

21h 00    : Xả thiền                            3 tiếng bảng 

21h 30    : Chỉ tịnh                            1 hồi kẻng (vô tam dứt tứ).

Một số hình ảnh Toạ thiền và Kinh hành của đại chúng

 +  Kinh hành

 

+  Toạ Thiền