Ban Chức Sự Trường Hạ Thiền Đường Linh Sơn

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC TRƯỜNG HẠ THIỀN ĐƯỜNG LINH SƠN

_________oOo_________

Phiên hợp bầu Ban chức sự trường hạ được diễn ra vào lúc 18g00 ngày 24/05/2015 nhằm ngày 08/04 Al. Thành phần tham dự gồm:

Ban chứng minh             : HT. Thích Đức Nghi

                                          : TT. Thích Đồng Văn

Ban Tổ chức:                           

 • Chủ hương kiêm thiền chủ : HT. THÍCH MINH HIỀN
 • Phó thiền chủ 1                       : TT. THÍCH THIỆN CHIÊU
 • Phó thiền chủ 2                       : TT. THÍCH NHỰT TÂY
 • Hoá chủ                                   : HT. THÍCH DUY TRẤN
 • Phó hoá chủ 2                          : TT. THÍCH TRUYỀN TỨ
 • Phó hoá chủ 3                          : TT. THÍCH MINH HOÀ
 • Chánh thư ký                           : TT. THÍCH HUỆ MINH
 • Phó thư ký                               : ĐĐ THÍCH VIÊN CÔNG
 • Thủ quỷ                                   : ĐĐ THÍCH HUỆ TÂM
 • Tri sự                                       : ĐĐ THÍCH NHUẬN QUY

Các Tiểu Ban Bên Tăng

 • Chúng trưởng                : ĐĐ. Thích Trí Minh
 • Chúng phó                     : ĐĐ. Thích Huệ Tâm
 • Tri khách kiêm thị giả   : ĐĐ. Thích Huệ Kính
 •                                        : ĐĐ. Thích Pháp Nghiêm
 • Tuần hương       : ĐĐ. Thích Minh Đạt

                                   : ĐĐ. Thích Huệ Nhân

                                   : ĐĐ. Thích Thiện An

 • Hương đăng           : ĐĐ. Thích Tử Thiền

                                        : ĐĐ. Thích Huệ Pháp

                                        : SD. Pháp Đức

                                        : SD. Pháp Nhân

 • Âm thanh & ánh sáng : ĐĐ. Thích Nhuận Tài
 • Kiền chùy : Chúng trưởng và chúng phó thay phiên nhau chấp tác

 • Tri khố         : ĐĐ. Thích Bửu Thiền
 • Y tế              : TT. Thích Trí Minh

                             : ĐĐ. Thích Huệ Kính

                             : ĐĐ. Thích Nhuận Quy

 • Hành đường      : ĐĐ. Thích Thiện An

                                   : ĐĐ. Thích Nhật Thời

                                   : Sadi. Từ Hợp

                                   : Sadi. Pháp Nhân

                                   : Sadi. Viên Quang

Các Tiểu Ban Bên Ni

 • Phó hoá chủ 4       : NS. THÍCH NỮ AN HƯƠNG

-         Chúng trưởng      : TKN. TN Diệu Trung

                                       : TKN. TN Lệ Hạnh

-         Tri khách  : TKN. TN Tắc Chi

                           : TKN. TN Viên Hiền

-         Tuần hương        : TKN. TN Liên Nhẫn

                                      : TKN.  TN Huệ Ý

                                      : TKN. TN Liên Dung

-         Hương đăng            : TKN. TN Diệu Linh

                                          : TKN. TN Liên Lam

-         Hành đường        : TKN. TN Thiền Linh

                                      : Sadi Liên Hiền

                                      : Sadi Nhuận Huệ

                                      : Sadi Liên Thái

Các Tiểu ban Cư sĩ nữ

  • Phó Thư ký               : Phước Trí

-         Chúng trưởng                   : Diệu Thiền

                                                    : Diệu Tri

-         Tri khách                          : Diệu Hiếu

-         Y tế                                   : Tịnh Liên

Cùng Chư tôn đứ Tăng - Ni và nam nữ hành giả chuyên tu Tổ Sư Thiền.

                                                     TM. BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

                                                                          CHỦ HƯƠNG

 

                                                 HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH HIỀN