BA MƯƠI NGÀY ĐẦU SINH HOẠT CỦA TRƯỜNG HẠ LINH SƠN 2017

CHẶNG ĐƯỜNG 30 NGÀY ĐẦU CỦA MÙA AN CƯ KIẾT HẠ

TẠI THIỀN ĐƯỜNG LINH SƠN

 Tuy cách Phật đã xa, nhưng hình bóng Tăng già vẫn hiện hữu. Dòng Thánh Pháp cội nguồn vẫn được truyền thừa, cho nên Tăng Ni khắp mười phương đều y theo lời Phật dạy tập trung vào một trụ xứ nhất định để cấm túc an cư kiết hạ trong ba tháng ngõ hầu thúc liễm thân tâm, trau giồi giới thân huệ mạng.

Tại Thiền Đường Linh Sơn xã Lộc Thành, Tăng Ni y theo lời di huấn của đức Thế Tôn đã tự thắp đuốc lên mà đi bằng GIỚI - ĐỊNH - HUỆ, bằng Câu Thoại Đầu luôn Có Nghi Tình.

 - Khuya: Từ 4 giờ đến 6giờ - Sáng: 7giờ 30 đến 11giờ

 - Chiều: Từ 14giờ đến 17giờ - Tối: Từ 19giờ đến 21giờ.

 Tất cả đều theo Thời Khóa Biểu và Quy Củ Thiền Môn của Trường Hạ.

 Bởi vì Tăng Ni là những người con của Phật, giữ gìn quy củ Thiền Môn, làm theo theo lời Phật dạy, là một tấm gương sáng làm "Tốt Đạo - Đẹp Đời". Hướng dẫn Phật tử gieo duyên với Phật Pháp, đi đúng con đường chánh Pháp, thực hành tu tập tham thiền để thấu rõ lại chính mình.

 Nam Nữ Phật tử, dù già hay trẻ đều đã phát tâm đến làm công quả, tập tu theo Tăng Ni, gieo duyên với Tổ Sư Thiền mà mình đã chọn; Và các em học sinh nghỉ hè cũng sắp xếp thời gian đến tham thiền dù ngắn hay dài hạn. Trường hạ đều sắp xếp cho phép tham dự tập tu để đạt đến an vui tự do tự tại.

 Sau đây là những hình ảnh sinh hoạt cấm túc an cư đã được 30 ngày:

 TỌA THIỀN


 

KINH HÀNH

 

 

 GIỜ THỌ TRAI

 

 

THỨC ĂN TRƯỜNG HẠ

                  

 

CHƯ NI và PHẬT TỬ PHÁT TÂM RỬA BÁT ĐĨA