Hỏi: Vậy theo Sư phụ, muốn bỏ là phải dứt niệm?

Đáp :  Vốn đã sẵn sàng, khỏi cần bỏ, do Sư muốn bỏ cái này lấy cái kia, nên tôi bảo bỏ, nếu không muốn lấy thì đâu cần bỏ !