Hỏi: Pháp Thiền chúng ta đang tu tập, là vì cá nhân hay vì chúng sanh?

Đáp:  Vì cá nhân mà cũng vì chúng sanh. Chánh pháp phải phá ngã chấp, cái ngã này là cá nhân, cũng ở trong chúng sanh, nên không phân biệt cá nhân hay chúng sanh.