Hỏi: Một ngày nào đó giải thoát được phiền não trong thế giới này thì được nhân quả gì?

Đáp :  Nhân quả là ở trong mở mắt chiêm bao, nếu từ mở mắt chiêm bao thức tỉnh, thì nhân quả đã chẳng dính dáng đến mình.