Hỏi: Công án của một vị Tăng hỏi Tổ kiến tánh “Phật là gì?,” Tổ đáp: “Ba cân mè.” Con cho là ý của Tổ muốn chỉ đó là cái đang dùng của Sư phụ?

Đáp :  Không phải. bây giờ cứ tham đi, không thể giải thích, không thể cho là. Hai chữ “cho là”xài không được, ấy là kiến giải. Tham thiền là để chấm dứt tất cả suy nghĩ, tìm hiểu, ghi nhớ, tất cả hoạt động của bộ não, chẳng thể qua bộ não suy nghĩ, cho là bất cứ cái gì, cuối cùng cái không biết của bộ não cũng sạch luôn, Phật tánh mới có thể hiện ra khắp không gian thời gian.