LƯỢC TRUYỆN TÁC GIẢ (II)

Thọ Xương cười nói:
       Ông hôm nay m
i biết ta chng di gt ông.
    Sư
hi:
       -  V
sau còn có vic gì na hay không?
       -  Lão Tă
ng ch biết mc áo ăn cơm.
       -  Há không có phươ
ng tin ư?
       -  Ông về
sau được ngi mc áo, không còn tính toán là đủ ri. 
     Thọ
Xương bèn nói k truyn pháp:

Bổn nhiên thanh tnh hng như nhiên
Khế
chng đa sanh tr hu duyên

Xúc mụ
c hn dung giai chi điu

Thông thân tác dụ
ng tng hư huyn.

Ngũ
tông cc tc cơ t quán

Tâm tạ
ng tinh vi lý cng viên

Bấ
t ngi c kim phàm thánh s

Như
Lai thin hp T Sư thin. 
   

Dịch nghĩa:

Xưa nay thanh tịnh hằng như nhiên
Khế chứng nhiều đời gặp hữu duyên
Chạm mắt hổn dung đều chí diệu
Toàn thân tác dụng thảy hư huyền.
Năm tông cực tắc cơ đồng quán
Ba tạng tinh vi lý cũng viên
Chẳng ngại xưa nay việc phàm thánh
Như Lai thiền hợp Tổ Sư thiền.

 

     Lại phó chúc thêm: “Hãy ly vô tâm tương tc làm chánh dng, tận pháp hành trì, đền đáp cái ơn chng th báo đáp bng cách làm li ích cho người chánh tín có duyên”. Lúc y Sư mi 27 tui.     

     Sư qua Nga H th gii B tát, li sáu tháng ri tr v đất Mân, nhn li mi thnh đến Vin T n Tín Châu, sau đó Sư di về Bác Sơn, bèn trao cho Sư cái nghi qu th gii để làm Lut sư. T đó Thin Lut song hành, tông phong rt hưng thnh. Min Bc đến Yên Đô (Bc Kinh), min Nam đến tn Giao Ch (Vit Nam), người nghe tiếng Sư mi năm tìm đến có hàng ngàn.

      Sư đã tng nhn li mi đến chùa Thiên Gii Kim Lăng (Nam Kinh) thuyết pháp. Chùa y rng đến my mươi dm, có th dung np my trăm vn người, lúc y nón giày vân tp chùa thành ra nh. Tn phí cơm nước mi ngày hơn bc vn mà mi người ch được ăn mt chén cơm vi vài cọng rau mà thôi. 

      Niên hiệu Sùng Trinh năm Canh Ng (1630), Sư t Kim Lăng tr v, t nói: “Ta xut thế quá sm thì t thế cũng sm”. Sư bèn sai đệ t xây tháp. Kiết h, Sư trước tác Tông Giáo Thông Thuyết mt quyn, trình bày hết nhng điu huyn o, sách viết chín tháng mi xong. Sư bèn th hin có chút bnh, đến na đêm ngày 17; Sư gi Th ta Trí Mn đến giường dn dò áo nghĩa Tông tha ri cười.  

      Thủ ta hi:
      - Hòa th
ượng an chăng?
       Sư
đáp: 
     -
Được chút th dng.
     - Còn có cái chẳ
ng bnh chăng? 
     - Nóng làm sao ấ
y!
     - Đế
n đi t ti thế nào?

      Sư đòi bút, viết bn ch ln “Rõ Ràng Phân Minh”, ri ném bút, ngi tch. Sư th 66 tui đời, 41 tui đạo. 

      Pháp tôn là Hoằng Hàn, Hong Dũ gom góp Ng Lc ca Sư làm thành Qung Lc ba mươi lăm quyn lưu hành đời (xem Tục Tạng Kinh).

     Năm sau, Ngày 21 tháng 10 năm Tân V (1631) đem toàn thân Sư nhp tháp trên ngn Thê Phng Lãnh phía Tây chùa. Sư để li ngôn thuyết Pháp thân chia làm chín loi, trong đó b THAM THIỀN CẢNH NGỮ là kinh nghim ca chính Sư đã tri qua, vì người phát tâm Ti thượng tha, ch đau châm thêm mũi dùi, lúc trt thì đưa gy cho nm, tht đáng là linh đơn thay xương đổi ct vy.