LỜI DỊCH GIẢ 1

LỜI DỊCH GIẢ

   Đại Huệ Thiền Sư (1088-1163), đời thứ 12 phái Lâm Tế, là một Thiền Sư Triệt Ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc sĩ phu, quan lại triều đình từ Thừa tướng, Thượng thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được chứng ngộ. 

    Ngữ lục của ngài, chúng tôi dịch trực tiếp từ Chỉ Nguyệt Lục (Lịch sử Thiền tông Trung Hoa) và từ Đại Tạng Kinh (tập thứ 47), trong đó gồm các phần Tiểu sử, Phổ Thuyết, Cơ Duyên, Khám Xét và các Thư Giải Đáp về Thiền cho các sĩ phu. Vì số thư giải đáp quá nhiều nên chúng tôi lược bỏ một số thư hoặc đoạn trùng ý nghiã. Ngữ lục của Ngài cũng đã được dịch sang tiếng Anh tên sách là THE LETTERS AND LECTURES OF ZEN MASTER TA HUI, do CHRISTOPHER CLEAREY dịch. 

   Tái bản kỳ nầy có bổ túc và sửa chữa vài điểm sai kỳ trước.