LỜI DỊCH GIẢ

     Phật Thích Ca nói : “Mọi chúng sanh đều có Phật tánh”. Tất cả Phật tử đều tin được, lại tin Phật tánh chẳng thể giảm bớt, cũng chẳng thể gián đoạn; vì giảm bớt gián đoạn là pháp sanh diệt luân hồi, nếu Phật tánh còn luân hồi, thì kiến tánh thành Phật cũng vô ích.
     Phật tánh tức là tự tâm, nếu người tin mình có phật tánh, tức là tin tự m. Pht tánh không thể giảm bớt, thì tất cả thần thông trí huệ năng lực sẵn đầy đủ bằng chư Phật ; Phật tánh không thể gián đoạn thì mọi chúng sanh hiện đang làm Phật.
     Vậy, Phật tánh tức là tự tâm, thì tự tâm của mọi người đã sẵn đầy đủ tất cả năng lực, bằng như chư Phật, thế thì việc lý giải đều là thêm bớt cho tự tâm, nên Tổ Trung Phong làm bài TÍN TÂM MINH TỊCH NGHĨA GIẢI này, cố tẩy sạch lý giải đ hiển bày chánh ngộ, cho bổn lai diện mục (tự tâm) trọn vẹn hiện khắp không gian và thời gian.
     Quyển TÍN TÂM MINH TỊCH NGHĨA GIẢI này trích từ Quảng Lục gồm 30 quyển của Ngài Trung Phong, in trong tập 499 của Tích Sa Đại Tạng Kinh. Vì có người chỉ đem phần nghĩa giải trong Minh này in ra phổ biến, mà lược bỏ những phần khai thị và phủ nhận của ngài Trung Phong, thành điên đảo Phật pháp, liên lụy Tổ Sư, nên chúng tôi dịch hết toàn bộ (gồm 4 phần : khai thi, nghĩa giải, tịch nghĩa giải và kệ kết thúc), để hiển bày ý chính của Tổ. Mong độc giả xem xét cho kỹ.