Lời Dịch Giả

 DUY MA CẬT SỞ THUYẾT KINH 

Hán dịch : Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch : THÍCH DUY LỰC

     Kinh Duy Ma Cật bất khả tư nghì, tuyệt diệu cùng tột, ý chỉ thâm huyền, chẳng phải lời nói có thể diễn tả. Siêu việt Tam không (Nhơn không, Pháp không, Không không) chẳng phải Nhị thừa có thể đo lường. Mênh mông vô vi mà vô sở bất vi, chẳng biết tại sao như thế mà tự được như thế, tâm cảnh đều tuyệt, nói bất khả tư nghì là vậy. 

 

      Ngài Cưu Ma La Thập dịch kinh này từ Phạn sang Hán, văn gọn mà nghĩa thấu, nguyên chánh bản dịch giữ đủ thánh ý, nhưng vì đời sau qua nhiều tay chép đi chép lại, rồi chia thành nhiều bản khác nhau, nên có chỗ sai ý và tối nghĩa. 

 

       Chúng tôi dịch từ Hán sang Việt, gặp những trường hợp này, phải nhờ lời chú giải của Ngài La Thập và Tăng Triệu để đính chính lại và làm sáng tỏ nghĩa kinh. Gặp đoạn kinh cùng một ý mà văn hơi dài dòng, thì chúng tôi lược bỏ cho gọn nhưng vẫn giữ bản ý, để thích ứng với độc giả đời nay. Có người nói làm như vậy không được, nhưng Ngài Cưu Ma La Thập khi dịch Kinh Di Đà, mười phương Phật chỉ dịch sáu phương, cũng vẫn giữ đủ nghĩa kinh mà người đọc lại cảm thấy gọn gàng dễ hiểu. Việc ấy cũng có thể làm mô phạm cho người dịch Kinh đời sau. Cho nên chúng tôi cả gan lược bỏ chỗ dài dòng là vậy, xin độc giả hoan hỉ thứ lỗi cho.