THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_640

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_640

636/ Hòa thượng Tuyên Hóa có phải thiền-sư TST ? 637/ Xin SP giảng về pháp “tứ y” ? 638/ “Tam pháp ấn” là gì ? 639/ Chướng duyên nào là lớn nhất ? 640/ Giảng Quy-y Tam-bảo và truyền 5 Giới.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD_645

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD_645

641/ Phát tâm như thế nào mới đúng tông chỉ TST ? 642/ Có phải tham sân si là vô minh hay khg ? 643/ Giải ngộ có giúp ích gì cho hành giả tham thiền khg ? 644/ Chỉ chuyên chú câu thoại đầu, hễ có “cho là” là khg đúng phải khg ? 645/ Xin SP cho biết tiểu sử của Ngài ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_650

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_650

646/ Khg có minh và vô minh, vậy nhìn vào “hầm sâu vô minh” là nhìn như thế nào ? 647/ Hành giả đóng góp ý kiến với thiền thất. 648/ Thắc mắc vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi, xin sư phụ khai thị ? 649/ Xin SP khai thị cái nhìn cho con hiểu ? 650/ Sao tham thiền lâu năm mà khg khởi được nghi tình ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_655

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_655

651/ Trình những trở ngại trong lúc công phu, xin SP khai thị ? 652/ Trình sở thích xem Kinh, vì xem nó hiểu còn công phu cảm thấy khô khan . 653/ Trình tự thân bị trầm cảm mà khg có lý do ? (phần đầu) (phần cuối) 654/ Trình kiến giải chư Phật chư Tổ dùng thủ đoạn chúng bắt chước con khg hiểu ? 655/ Hỏi như thế nào cho đúng tinh thần Kinh-luật-luận ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_660

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_660

656/ “Y Kinh giải nghĩa tam thế Phật oan,… Ma thuyết” là nghĩa như thế nào ? 657/ Có phải nhìn cho trống rỗng bao la khg ? 658/ Con khg biết nhìn, xin SP từ bi khai thị ? 659/ Xin SP cho lời cảnh sách hành giả hiểu sai tông chỉ TST ? 660/ Nói về công lao của ngài đối với TST.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_665

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_665

661/ “Vô minh thực tánh vốn Phật-tánh, ảo hóa khg thân tức Pháp-thân” con không hiểu ? 662/ Đối với người khg có lòng tin thì làm sao độ họ ? 663/ Trình những trở ngại trên thân lúc đang tham thiền, xin SP khai thị ? 664/ Trình công phu quên thân, xin được khai thị ? 665/ Thưa SP vì sao bài Kệ của Huệ năng được truyền Y & Bát ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_670

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_670

666/ Ý nghĩa của đại cơ đại dụng là như thế nào ? 667/ Kinh nói lời nói là hư vọng, thế im lặng thì sao ? 668/ “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” nghĩa như thế nào ? 669/ Hành giả tu “tri vọng” gần đây nổi lên thắc mắc chết đi về đâu, SP khai thị ? (phần đầu) - (phần cuối) 670/ Tại sao Phật-giáo khg nhìn nhận người chết có linh hồn ? (phần đầu) (phần cuối)
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_675

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_675

671/ Trình sự hiểu nhầm về Bát nhã Tâm kinh ? 672/ Thắc mắc giữa tham và niệm khác nhau chỗ nào ? 673/ Cho biết “Đại trí độ luận” muốn nói lên điều gì ? (phần I) (phần II) (phần III) (phần cuối) 674/ Niệm Adida Phật khg giải thoát hay sao mà phải tham thiền ? 675/ Vì sao tác phẩm “Pháp Bảo Đàn” được gọi là Kinh ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_680

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_680

676/ Người đắc Đạo đi bằng năng lượng gì ? (phần đầu) (phần cuối) 677/ Thắc mắc “chẳng có hư khg” là sao ? 678/ Cái “không” SP dạy có nằm trong “thất đại” mà kinh Lăng-nghiêm ? 679/ Vừa niệm Phật vừa lắng nghe mình niệm, vậy có được khg ? (phần đầu) (phấn cuối) 680/ “Truyền tâm ấn” là gì ? Tại sao ngài Huyền-giác  ngộ rồi phải nhờ Lục-tổ ấn chứng ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_685

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_685

681/ “Đại thừa khởi tín luận” là tác phẩm của ai ? 682/ “Giác minh thành lỗi lầm, tư tưởng tức tang vật” nghĩa như thế nào ? 683/ TST hộ niệm người sắp chết như thế nào ? 684/ Xin SP giảng phẩm “Gã cùng tử” trong kinh Pháp-hoa ? 685/ Con có lục căn đầy đủ, sao Tâm-kinh lại nói “không” ?