THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_590

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_590

586/ Trình sở chứng, SP dạy phải bỏ hết sở đắc. 587/ Trong khi tham thiền, sự hiểu biết chen vô thì có hại gì khg ? 588/ Vì sao trong hư khg bỗng nhiên sanh ra sơn hà đại địa ? 589/ Trước khi chưa có vũ trụ con người ở đâu ? Có vũ trụ rồi thì con người từ đâu mà sinh ra ? 590/ Nguyên nhân dẫn đến bất hòa hợp trong Tăng-đoàn là do khg đại diện cho Tam-bảo để truyền Giới phải không ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_595

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_595

591/ Ngài Lai quả nghi “khg biết” cực điểm mà lại “biết” hai con rệp cắn nhau ? 592/ Làm sao phát khởi nghi tình ? 593/ Có duyên mới độ được, sao nói độ tận chúng sanh ? 594/ Không biết làm sao được khai ngộ ? ngộ rồi đồng như chưa là sao ? 595/ “Bồ-tát hành phi đạo tức thông đạt Phật-đạo” nghĩa này thế nào ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6 _600

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6 _600

596/ Nhận nhiều tài vật của tín thí để thúc đẩy tu hành, vậy có được khg ? 597/ Nghệ sĩ sống hết mình trong vai diễn như vậy có tạo nghiệp khg ? 598/ Con chưa rõ pháp “tứ nhiếp” của Bồ-tát có giống với Bố-thí trong kinh Kim-cang ? 599/ Khai ngộ, chứng ngộ và triệt ngộ là như thế nào ? 600/ Nghiên cứu Kinh thình lình hiểu được có phải là giải ngộ khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7 _605

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7 _605

601/ Kể chuyện cô Chơn Nguyệt được thầy Quảng Tâm khai ngộ. 602/ “Bất phá trùng quan bất bế quan” ? 603/ Tham vấn Phật-pháp như thế nào mới phải ? 604/ Do mê tín trước nay thờ thần linh bây giờ phải làm sao ? 605/ Từ niệm Phật chuyển qua tham thiền xin Sp khai thị để có thêm lòng tin ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_610

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_610

606/ Giải ngộ, khai ngộ và chứng ngộ khác nhau như thế nào ? 607/ Chánh-biến-tri có phải là ẩn tánh ? 608/ Nguồn gốc của đau khổ là gì ? 609/ Vì có ta nên có đau khổ, hết ta rồi thì sao ? 610/ Thiện ác do thức biến hiện thì khg dính dáng với Chánh-biến-tri phải khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_615

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_615

611/ Truy cứu con người có bắt đầu hay khg có bắt đầu ? 612/ “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ” là sao ? 613/ Giảng-sư giảng kinh  Đại-thừa dùng kinh Tiểu-thừa để dẫn chứng có được khg ? 614/ Tâm của Phật và tâm của chúng sinh là đồng hay là khác ? 615/ Ngồi tham mà thân thể chuyển động có hại gì khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_620

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_620

616/ Trình : Công phu cảm thấy tâm yên lặng sanh ham thích nên quên mất câu thoại phải làm sao ? 617/ Tín, nguyện, hành của Tịnh-độ là như thế nào ? 618/ “Quên mất Bồ-đề tâm mà làm các điều thiện là nghiệp ma” là tại sao ? 619/ Tánh chúng sanh che mờ Phật-tánh hay phật-tánh che mờ tánh chúng sanh ? 620/ Vật chất chuyển biến có ảnh hưởng gì tới Phật-tánh khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_625

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_625

621/ Bài kệ “Tự tánh chơn phật” con chưa rõ xin SP khai thị ? 622/ Thoại đầu là gì ? làm sao lìa vọng tưởng ? 623/ Sơ tham trình công phu, SP dạy nên tập tham ít phí sức. 624/ Đem chánh pháp vào tà pháp để đẫn dụ người có được khg ? 625/ Ngộ lý thiền có phải là Kiến-tánh không ? Kiến văn giác tri có phải là Phật-tánh ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_630

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_630

626/ Thế nào là nhất niệm vô minh, vô thủy vô minh ? 627/ Con khg hiểu hai câu cuối của Bát-nhã tâm kinh ? 628/ Tình trạng “đại trí như ngu” là như thế nào ? 629/ “Đầu sào trăm thước” là cảnh giới gì con khg hiểu ? 630/ Con tham thiền suốt đời này có giải quyết được sanh tử khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_635

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_635

631/ Ban ngày học Như-lai-thiền ban đêm tu TST có kết quả khg ? 632/ Làm thế nào là đúng tông chỉ TST ? 633/ Tiểu-thừa-thiền, Đại-thừa-thiền có phải là Như-lai-thiền khg ? 634/ “Đới nghiệp vãng sanh” là sao ? 635/ Hư vân HT thuộc phái thiền nào ?