THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_540

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_540

536/ Xin SP giảng ý nghĩa giới Thinh-văn & giới Bồ-tát ? 537/ Giảng “y nghĩa bất y ngữ”, tứ tướng của phàm phu và tứ tướng của bậc Thánh ? 538/ Làm ruộng xịt thuốc sâu thì nhân quả như thế nào ? 539/ Cư-sĩ thọ giới Bồ-tát xuất gia có được khg ? 540/ Nhân quả trong đời sống con người và làm ruộng rẩy ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6 _545

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6 _545

541/ SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì sinh hoạt của Thiền-đường mà không nhờ tụng Kinh đi đám. 542/ Giảng tác dụng của Chú là không cho ý thức suy nghĩ, trì có tác dụng là do tâm chứ khg phải do Chú. 543/ Vô tưởng, ngủ mê và chết giấc trong ba trường hợp trên ý thức ở đâu ? 544/ Chấp ngã của thức thứ 7 như thế nào ? 545/ Con thắc mắc tại sao hỏi Sp cái gì Sp cũng đáp được, còn người khác thì chưa ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_550

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_550

546/ Hành giả đã kéo dài được nghi tình thì khi ngủ có tự khởi nghi được khg ? 547/ Nhìn vào cái “không biết” hay giữ biết cái “không biết”, xin Sp khai thị ? 548/ Trình kiến giải “thực tướng vô tướng”, Sp hỏi người biết đó là ai ? 549/ Trình kiến giải có cái vốn “không” và lý nhân duyên, Sp khai thị ? 550/ Một hành giả chấp ngồi là tu, Sp khai thị.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_555

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_555

551/ Trình con tham thiền nhức đầu, vậy phải làm sao ? 552/ Con muốn vừa tham vừa học có được khg ? 553/ Thắc mắc pháp có chỗ sanh chăng ? 554/ Nghĩa “vô sanh” của nhà Phật ? 555/ Trình tụng Kinh nhiều mà chưa thực hành theo pháp môn nào ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_560

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_560

556/ Thắc mắc “bổn tâm tự tịnh” mà sao phải khởi nghi tình ? 557/ Hành giả trình bày nhân duyên đến với Thiền-tông, SP khai thị tham thiền là để phát hiện bổn lai diện mục. 558/ Khai thị “Đạo do tâm ngộ bất tại tọa”, chuyện rùa biển và rùa giếng. 559/ “Cuồng tâm ngưng nghỉ tức Bồ-đề”, xin SP khai thị ? (phần đầu), (phần cuối). 560/ Tham như thế nào để có nghi tình ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_565

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_565

561/ Có phải tham thiền khg bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết khg ? 562/ Nghĩ đến cái chết sẽ tự hối thúc công phu ? 563/ Thắc mắc nghi tình khg kéo dài, xin khai thị ? 564/ Trình thơ kệ, SP giảng “tánh không” chẳng có nghĩa lý. 565/ “Tri” là cửa của mọi tai họa, xin SP khai thị ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_570

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_570

566/ “Sự sự vô ngại pháp giới” trong kinh Hoa-nghiêm là sao ? 567/ “Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo”, xin khai thị ? 568/ Trình : Con tu chỉ mong giải thoát cái khổ trước mắt. SP khai thị. 569/ Làm như Phật mới KT, nhưng nghiệp thức của con thì làm sao ? 570/  Phá Sơ quan, Trùng quan và Lao quan thì được KT chưa ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_575

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_575

571/ Ngài Nguyệt Khê dạy “khán” còn ngài Lai quả dạy “đề” thoại đầu là sao ? 572/ Hỏi bài kệ nói về tâm, tánh. Xin SP giảng ? 573/ Cái Tánh-thấy với Phật-tánh có khác nhau khg ? 574/ Hành động đánh, hét, mắng của các vị Tổ là nhằm mục đích gì ? 575/ Thế nào là chánh nghi, thế nào là tin tự tâm … ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_580

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_580

576/ Cúng dường cho đạo nhân vô tâm được phước ? 577/ Thế nào là “mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố” ? 578/ Lìa “tứ cú” và “nghĩa ba câu” là để phá chấp phải khg ? 579/ Trình cảnh giới “vô ký khg”, SP khai thị ? 580/ Trình kiến giải các vị Bồ-tát đều có sở nguyện vậy chúng con thì sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_585

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_585

581/ Ngộ và Kiến-tánh có khác nhau không ? 582/ “Vô thỉ vô minh” có phải là thức thứ 8 không ? 583/ Có nhiều vị bên Giáo-môn cho Như-lai-thiền không khác TST, xin SP khai thị ? 584/ Thọ giới Bồ-tát mà phạm thì có nhân quả gì không ? 585/ Vì sao người ở Tòng-lâm khg được nhận của Tín-thí và thu nhận đệ tử ?