THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_490

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_490

486/ Trình : TST nếu công phu đúng thì rất nhanh. 487/ Trình : Nhìn chỗ một niệm chưa sanh khởi qua 6 tuần thấy được máu đang chảy trong thân mình, xin KT ? 488/ Làm sao phân biệt được Định & Hôn-trầm ? 489/ Nhìn kéo không dài được phải làm sao ? 490/ Đang tham thiền chưa được ngộ, « trình » phải trình cái gì ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_495

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_495

491/ Ngoài TST còn có Pháp-môn nào tu được kiến Tánh khg ? 492/ Có phải 28 vị Tổ-sư Ấn-độ trong lịch sử Thiền-tông do tu TST được kiến Tánh khg ? 493/ Chúng con nghi tình kéo khg dài do khg quyết tử ? 494/ Trong lúc đi hương có cảm giác muốn té, vậy phải làm sao ? 495/ Hỏi về nhân quả, giết người ác để cứu nhiều người sao vẫn chịu nhân quả ? (phần đầu) - (phần cuối)
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_500

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_500

496/ Có định nghiệp khg ? 497/ Trình : Ngồi thiền nổi kiến giải... tại gia công phu khg được nhiều phải làm sao ? 498/ Giữ được nghi tình thì phát sanh phước huệ phải khg ? 499/ Diễn tả nghi tình thì khg cho, vậy làm sao trình ? 500/ Tham được ba tháng thì bị nhức đầu và ngủ gục, vậy phải làm sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_505

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_505

501/ Tại sao Phật-giáo không phải là một Tôn-giáo ? 502/ Hành giả đạp xích lô phát tâm tham thiền. 503/ Trình công phu bị nhức đầu tức ngực, Sp khai thị ? 504/ Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si khg ? 505/ Khai thị tham TST quên nhiều là tốt.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_510

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_510

506/ Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến bạn bè phải thế nào mới đúng ? 507/ Người niệm Phật cần phải rõ tông chỉ Tịnh độ mới hướng dẫn người khác. 508/ Phật-tử thọ Bồ-tát giới trong tháng phải ăn ngọ 6 ngày là ý nghĩa gì xin SP khai thị ? 509/ Xin khai thị cái “không biết” cho con hiểu ? 510/ Nghi tình nặng có giảm tội khg ? (phần đầu), (phần cuối)
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_515

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_515

511/ Trình bày những trở ngại chướng duyên trên đường hành TST ? 512/ Khi chuyển thành Đại-viên-cảnh-trí, những hạt giống tốt xấu có còn trong thức thứ 8 khg ? 513/ Trình cái “khg biết” xin Sp khai thị ? 514/ Trình bày nguyện vọng và thỉnh cầu Sp giúp đở để tu hành đến kiến Tánh ? 515/ Thắc mắc sắc bất dị khg... Xin Sp khai thị ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_520

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_520

516/ Con thấy Phật từ bi, Di-lạc hoan hỷ còn Tổ Đạt-ma giận dữ, xin Sp giải thích ? 517/ Thế nào là Bát-nhã, thế nào là hành thâm Balamật ? 518/ Thế nào là "chiếu kiến ngũ Uẩn giai khg" ? 519/ Sao con chiêm bao thấy người đã chết, Sp giảng đến Lao-quan mới hết chiêm bao ? 520/ Giảng “nghĩa ba câu” trong kinh Kim-cang ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_525

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_525

521/ Sp xem dùm ba mẹ con đã siêu thoát chưa ? Sp dạy con cúng cách nào cho họ được siêu ? 522/ “Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” xin Sp khai thị ? 523/ Sp giảng Thiền-giáo và TST, ngộ khg phải là biết đáp án của câu thoại. 524/ Xin khai thị về ĐLTH TST cho chúng con hiểu ? 525/ “Y pháp bất y nhân” là sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_530

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_530

526/ Làm sao biết cái pháp nào chánh, pháp nào tà ? 527/ Xin Sp giải thích lợi ích giữa ngồi thiền và tham thiền như thế nào ? 528/ Thiền-tông và Tịnh-độ khác nhau như thế nào, ý nghĩa 49 ngày tuần thất ? 529/ Tình yêu tình thương, Giới-luật là rào cản, tại sao Ma-đăng-già nhiếp được A-nan ? (phần đầu) (phần cuối) 530/ Công phu thế nào là ít phí sức và thế nào là phí sức Sp ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_535

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_535

531/ Trình bày tâm trạng của mình đối với TST, xin Sp dạy ? 532/ “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc áo mẹ sanh chưa từng ướt”, xin Sp khai thị ? 533/ Trình công phu và hỏi về nghi tình, Sp khai thị ? 534/ A-nan bị nạn thì nhờ Chú, chúng con ngày nay còn nhờ Chú được khg ?  535/ Xin SP giảng “tứ hoằng thệ nguyện” ?