THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_440

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_440

436/ Trình : Khi hỏi câu thoại, vọng tưởng từ đâu kéo đến với con, làm sao phá trừ ? 437/ SP dạy tham thiền phải đặt ưu tiên hàng đầu mà sao chúng con luôn xếp ở số 4, số 5 ? 438/ Nếu thiệt tình lo tu thì khg sợ chết đói mà sao chúng con mãi lo làm ăn ? 439/ Người mới Kiến-tánh có thể nhìn thấy hào quang của người khác không ? 440/ Thắc mắc của người tu thiền Quán chuyển qua tham TST, xin KT ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_445

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_445

441/ Trình kiến giải của người chưa hiểu tông chỉ, SP dạy phải phá ngã chấp : (phần đầu), (phần cuối) 442/ Trường hợp nào chỉ cần « nhìn » mà không cần « hỏi » ? 443/ Thế nào là Tam huyền, Tam yếu của ngài Lâm-tế ? 444/ Vì sao Phật-giáo không phải là Tôn-giáo ? 445/ Phật “niêm hoa thị Chúng”, ngài Ca-diếp ngộ là ngộ cái gì ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_450.

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_450.

446/ Cái dụng khác nhau giữa câu Phật hiệu và câu thoại đầu là thế nào ? 447/ Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay có tính tạm thời ? 448/ Nhất niệm vô minh là gì, có phải là vọng khởi không ? 449/ Có phải niệm Phật đến vô niệm là đến vô thỉ vô minh không ? 450/ Cảnh giới không có niệm thì lấy gì để phá ? nói phá là phá cái gì ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_455

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_455

451/ Có phải trước khi tu Tối-thượng-thừa cần phải tu Tiểu-thừa khg ? 452/ Tu hành của 5 loại chủng tánh của chúng sanh như thế nào ? 453/ Chúng con là phàm phu, làm sao phá ngã chấp nhanh chóng được ? 454/ Thiền-tịnh song tu là như thế nào ? có hợp với Chánh-pháp khg ? 455/ Phật Adida bao nhiêu tuổi, bất định chủng tánh tu có được kiến Tánh khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_460

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_460

456/ Ra khỏi “mở mắt chiêm bao” có trả quả báo khg ? 457/ Dùng cái biết để tu có thể kiến Tánh khg ? 458/ Hỏi như thế nào để khg thành “niệm”, nhìn như thế nào để khg thành “trụ” ? 459/ “Thường ứng chư căn dụng, chẳng khởi phân biệt tưởng” là sao ? 460/ Thế gian lấy cái vui đối trị phiền não, phiền não chẳng hết được, vậy phải trị bằng cách gì ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_465

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_465

461/ Khai giá trì phạm của Bồ-tát giới ? 462/ Thiền-sư Tử Dung ấn chứng cho Thiền-sư Liễu Quán là ấn chứng cái gì ? 463/ Xin Sp khai thị cho con cách tham thoại đầu ? 464/ Xin Sp khai thị Quy-củ Tòng-lâm cho chúng con biết ? 465/ Trình : Niệm Phật đến chỗ quên nhiều nên khg dám niệm tiếp, xin KT ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_470

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_470

466/ Phật dạy phát Bồ-đề-tâm là phát cái gì ? 467/ Trình : từ khi uống nhầm rượu thuốc thì lòng tin tự tâm bị mất ? 468/ Tăng trình kệ, Sp dạy phải tham thêm ba mươi năm. 469/ Trình con tham bị hôn trầm, Sp dạy không nên « tập » tham trong lúc làm việc. 470/ Trình kiến giải khi đọc kinh Kim-cang, Sp khai thị chúng sanh tùy theo nghiệp mà hình thành bộ não.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_475

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_475

471/ Khai thị đường lối TST. 472/ Trình "tự tánh khắp trời khắp đất..." SP khai thị tự tánh vô sanh. 473/ Ông lão 90 tuổi trình kiến giải. 474/ Nghi những lời của Phật trong Kinh, Người kiến Tánh thì Phật-tánh làm chủ bộ não ? 475/ Trình : Tánh tướng bất nhị, lấy tánh bỏ tướng, Sp khai thị chẳng nên phân biệt lấy bỏ.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_480

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_480

476/ Tòng lâm VN ở đâu có ? (phần đầu) - (phần cuối) 477/ Trình : Khi ngồi biết vọng tưởng nổi nhiều... SP dạy giữ cái khg hiểu khg biết. 478/ Muốn sửa đổi nhân quả phải làm sao ? 479/ Hỏi « vô vi là Phật », người hành suốt đời thì công đức như thế nào ? 480/ Theo báo chí nói Phật-giáo là một trong ba Tôn-giáo chính, có phải khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_485

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_485

481/ Thắc mắc về các pháp môn trong kinh và pháp TST con phải theo pháp nào ? 482/ Nói con người có số phận, vậy có đúng với giáo lý phật khg ? 483/ Xin Sp giảng lại khoa học và tâm linh cho con hiểu ? 484/ Thế nào là tin tự tâm, hỏi và nhìn là như thế nào ? 485/ Khi kiến Tánh thì cái sức của tâm như thế nào ?