THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 390

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 390

386/ Hiểu tam thiên đại thiên thế giới như thế nào ? sức dụng tâm linh của mọi người đều sẵn có ? (phần đầu) - (phần cuối) 387/ Niệm Phật có được vãng sanh ? niệm Phật có phải là tu Tịnh-độ ? 388/ Tu mà không ăn chay có giải thoát được không ? 389/ Tu tại gia có thể chứng quả gì không ? 390/ Ngày xưa Tu-sĩ đi khất thực thí chủ cúng gì cũng ăn sao vẫn chứng quả ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 395

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 395

391/ Khái niệm về thời gian và không gian là tương đối ? (phần đầu) - (phần cuối) 392/ Trình sự hiểu bậc Alahán siêu việt ngũ giác quán, tập khí sạch hết mới hiện sức dụng của tâm linh. 393/ Thực tế đa số cho rằng mình là dòng Lâm Tế chánh tông nhưng không cho đệ tử tu TST ? 394/ Cúng giỗ cha mẹ, cha mẹ có ăn không ? tại sao có thân trung ấm ? 395/ Kiến-tánh khởi tu là sao ? Kiến-tánh thành Phật là sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _400

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _400

396/ Trình công phu … Sư Phụ giảng « Hàn lu trục khối… ». 397/ Nếu tu theo pháp « biết vọng » thì cảnh giới cao nhất là gì ? 398/ Dùng cái « không biết » để tu, như vậy đọc sách của Sư Phụ dịch có bị trở ngại ? 399/ Đời Mạt-pháp tu có giải thoát không ? có phật Dilặc ra đời không ? 400/ Trình : Trong tâm có hai phần thanh tịnh và thức phân biệt là sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_405

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_405

401/ Tin tự tâm quan trọng như thế nào trong thiền tông ?  402/ Tại sao khi vật thể chuyển động gần bằng vận tốc ánh sáng thì thể tích nhỏ lại ? 403/ Con nhận thấy Krishnamurti luận rất hay nhưng không biết có hợp với chánh pháp không ? 404/ Tu Như-lai-thiền có được Kiến-tánh không ? 405/ Làm sao để nhận biết được người Kiến-tánh ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_410

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_410

406/ Đã Quy-y Tam-bảo rồi, có cần Quy-y lại không ? 407/ Thời gian có phụ thuộc vào lực từ trường không ? (phần đầu), (phần cuối) 408/ Đọc kinh LN « kiến chi thời... thị kiến », xin Sư Phụ (SP) giảng ? 409/ Trình : Có tiếng vọng bên tai của người tu  Như-lai-thiền, xin SP khai thị ? 410/ Phật-giáo có phải là 1 Tôn-giáo không ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_415

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_415

411/ Xin Khai thị nghĩa Quy-y Tam-bảo ? 412/ Sát sinh 10 năm nay không làm nữa, vậy nhân quả như thế nào ? 413/ Phật dạy giảng Kinh phải thấu ba câu, vậy giảng như thế nào mới đúng ý Phật ? 414/ Trong kinh Lăng Nghiêm A-nan chỉ tâm 7 chỗ phật đều phủ nhận, vậy tâm ở chỗ nào ? 415/ SP nói Phật không có kiến lập chơn lý, vậy Kinh-điển chẳng phải là chơn lý sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_420

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_420

416/ TST ngoài cách tham thoại đầu ra còn có phương tiện nào khác ? 417/ Một số người tham thiền không khởi được nghi tình, xin SP khai thị ? 418/ Trình, lúc tham thiền và lúc nói năng là một hay khác ? 419/ Tham TST lúc vô thường đến có được vãng sanh khg ? 420/ Vọng tưởng là gì ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_425

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_425

421/ Tin tự tâm là như thế nào ? 422/ Khg cho hiểu thiền hiểu đạo, sao SP còn giải đáp thắt mắc cho chúng con ? 423/ SP kể chuyện về hào quang của con người. 424/ Bốn câu kệ nhắc nhỡ người Tu-sĩ... 425/ Vô thường đến, thành tâm phát nguyện có được thành tựu không ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_430

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_430

426/ Ảnh hưởng của việc cầu siêu đối với người mất ? 427/ Có phải quyét sạch trần lao thì Phật-tánh hiện tiền khỏi cần tìm kiếm khg ? 428/ Chúng sinh thì nhiều, Phật tánh chỉ có 1 phải khg ? 429/ Tham thiền nói thì dễ, tu thì rất khó, mặc dù cố gắng nhưng chợt vô thường đến thì sao ? 430/ Khi mạng căn dứt thì con người trở về không phải khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_435

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_435

431/ Hiểu nhân quả, tội phước như thế nào mới đúng lời Phật dạy ? (phần đầu), (phần cuối) 432/ Các cảnh giới của thiền quán tưởng có quan hệ gì với TST không ? 433/ Khi qua Sơ-quan hành giả phải làm sao để trừ tập khí phiền não ? 434/ Trình : Nghe có tiếng ù ù trong đầu làm cho ngủ không được, phải làm sao ? 435/ Ở xa thiền đường, tu tại nhà có được kiến-tánh không ?