THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _340

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _340

336/ Tại sao cần phải tu, tu như thế nào, có cần ăn chay không ? 337/ Nhân quả gì mà đầu thai làm người nữ ? 338/ Qua Mỹ tu có tiện không ? 339/ Sư Phụ truyền giới Bồ-tát tại gia. 340/ Lời cảm tạ công đức, …mong Sư Phụ sớm về VN.    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4_345

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4_345

341/ SP giảng 3 thứ thiền Quán tưởng, sức dụng của tâm. 342/ SP dạy tham thiền kết hợp với hương công. 343/ Hành giả vừa tham vừa tính toán bị sai nen thối lui, xin KT ? 344/ Sơ tham nghiên cứu Kinh-điển có bị chướng ngại không ? 345/ Con thắc mắc Hòa-thượng chưa kiến Tánh thì làm sao dẫn dắt tứ chúng tham TST được ?    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _350

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _350

346/ Trình : Con nhìn vào chỗ đen tối …xin Sư Phụ khai thị ? 347/ Tham thiền có cần vận dụng bộ não không ? 348/ Thắc mắc cái « không biết » của TST có khác gì với Như-lai-thiền ? 349/ Trong đời sống tạo nghiệp gì thì sau thành quả ấy, Phật-tánh thì chẳng khác ? 350/ Người nữ nghiệp nặng, muốn chuyển thân nam thì phải làm sao ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _355

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _355

351/ Ăn thịt là lộc của ông, không ăn là phước của ông ? 352/ TST nhập thất tu có đúng không ? SP kể chuyện con cọp chợ. 353/ Cái dụng của Phật & Tổ có đồng nhau khg ? làm sao lìa được tứ cú ? 354/ Trình sở chứng … và sự biết ơn SP ? 355/ Khai thị ĐLTH tham TST.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _360

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _360

356/ Khai thị cái dụng của tâm, lấy cái biết của lớp da làm thí dụ. 357/ Vì sao Tổ Đạt-ma chỉ quải trên vai một chiếc giày ? 358/ Trong luật tứ phần con khg hiểu « khai giá trì phạm » là thế nào ? 359/ SP giảng cách thức làm Yết-ma & Pháp bát kỉnh của Tỳ-kheo-ni ? 360/ Làm sao giải quyết cái tham sân si ? SP giảng Tâm kinh ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _365

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _365

361/ Kinh Hoa-nghiêm nói « tất cả do tâm tạo » ? 362/ Xin HT giải thích 8 cái thức và thân trung ấm khi rời thân trước nhập vào thân sau như thế nào ? (phần đầu) - (phần cuối) 363/ Giảng kinh Lăng Nghiêm : Sự thấy không phải con mắt. 364/ Có hay không có linh hồn ? 365/ Tại sao thân trung ấm sống mà chết, Alạida thức không phải linh hồn ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _370

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _370

366/ Phật-pháp là phải tin nhân quả, không tu mà cầu là hoại Phật-pháp. 367/ Chơn sám hối là thế nào ? 368/ Nhân quả nghiệp thức đau khổ giải quyết như thế nào mới đúng ? 369/ Đại ngộ, tiểu ngộ là như thế nào ? 370/ Gặp cảnh thuận nghịch thì phải khéo hồi hộ, nếu không thì bị nghiệp dẫn ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _375

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _375

371/ Con theo TST, vậy nhà giỗ cha mẹ con phải làm sao ? 372/ Cư-sĩ trình kiến giải, xin Sư Phụ khai thị ? 373/ Sư Phụ kể chuyện Quy-củ thiền đường Cao-mân (TQ). 374/ Từ « tán tâm… Liễu tâm » con không hiểu xin Khai thị ? 375/ Xin Sư Phụ giảng về Ma ngũ Ấm trong kinh Lăng Nghiêm ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _380

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _380

376/ Sư Phụ kể chuyện tận sức cúng dường của hai vợ chồng ăn xin trong Kinh ? 377/ Tất cả chúng sinh do một niệm bất giác đầu tiên sanh ra thế giới… phải không ? 378/ Ông lão 90 tuổi trình kiến giải. 379/ Sư Phụ dạy Lễ Phật và Vấn tín. 380/ Sư Phụ giải thích « bốn tướng » trong kinh Kim-cang ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _385

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _385

381/ Con tham câu « thế nào là câu nói vượt ngoài thanh sắc ? » vậy có được khg ? 382/ Khi con ngồi có các hiện tượng khó chịu xãy ra trên thân, vậy nên cố chịu hay xả ra ? 383/ Do có nhiều người mới, Sư Phụ khai thị TST. 384/ Khai thị chỗ khg biết, khg gian 4 chiều, triết lý sinh mạng công trình học ? (phần đầu) - (phần cuối) 385/ Khoa học dùng sức đẩy của vật chất, còn Alahán dùng động lực gì mà bay được ?