THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_250

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_250

226/ “Nhĩ căn viên thông” trong kinh LN là việc tu của Giáo-môn, sao ngài Hư-vân bảo đó là Khán TĐ ? 227/ Sơ tham trình bày cách dụng công, SP khai thị nghĩa thoại đầu - nghi tình ? 228/ Sám-hối như thế nào mới đúng ? 229/ Tham thoại đầu có được Trí-vô-sư, Trí-vô-sư và Kiến-tánh có giống nhau khg ? 230/ Con trốn đi xuất gia mẹ đòi tự tử, nếu mẹ tự tử con có mang tội khg ? 231/ Có Địa-ngục khg ? người Kiến-tánh có thoát khỏi tội báo khg ? 232/ Giảng ý nghĩa quy-y Tam-bảo (phần đầu) - (phần cuối). 233/ Nghi tình tự động khởi, muốn buông muốn nắm đều không được, vậy phải làm sao ? ...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_275

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_275

251/ Câu sinh vô minh là gì ? tác chỉ nhậm diệt là sao ? 252/ Thấy rồi khg còn thấy nữa, biết rồi khg còn biết nữa, con không hiểu nghĩa này ? 253/ Khi người chết, 6 thức trước ra trước, hai thức còn lại ra sau phải khg ? 254/ Thức biến hiện như thế nào ? 255/ Khác biệt giữa niệm danh hiệu Phật, niệm thần chú và tham TST là gì ? 256/ Bồ-tát giới là thế nào, Bồ-tát hạnh là thế nào ? người tại gia có thọ trì được khg ? 257/ Xin SP khai thị cho con cách tham thoại đầu ? 258/ Thế nào là “mở mắt chiêm bao” ? 259/ Khai thị lại cách thực hành tham thoại đầu ? 260/ Thế nào là giải thoát...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_300

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_300

276/ Tu trong đời sống hằng ngày so với nhập thất tu cái nào tốt ? 277/ Trình kiến giải, SP giảng về các loại thiền Quán-tưởng. 278/ Trình công phu và tham khảo sách TST để tăng cường lòng tin. 279/ KT đường lối tham TST? 280/ Trình công phu, nêu những vấn đề chung của hành giả. 281/ Tham thoại đầu và tham công án khác nhau như thế nào ? 282/ Niết-bàn tiểu thừa có phải là chỗ vô thủy vô minh không, sao VTVM lại sanh khởi NNVM ? 283/ Ngài Suzuki nói Bồ-tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì vậy có đúng khg ? 284/ Hồi hướng… gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai và gia trì như...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 305

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 305

301/ Câu “niệm Phật là ai” còn có giá trị nữa không ? 302/ Bệnh Sida không đáng sợ bằng bệnh sanh tử ? 303/ Tăng được xuất gia bảy lần, tại sao Ni chỉ được 1 lần ? 304/ Tỳ kheo Ni hoàn tục, lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có lỗi gì khg ? 305/ “Ngoài tâm không có Pháp” là nghĩa gì ?  
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _310

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _310

306/ Tăng hỏi Kinh bất liễu nghĩa, SP giảng về tự tâm và nghĩa không. 307/ “Sắc bất dị không,,, không tức thị sắc”, xin SP giảng ? 308/ Vợ chồng ăn chay, cho con tiền mua thịt cá ăn có nhân quả gì không ? 309/ Thắc mắc việc Phật-giáo nguyên thủy không ăn chay ? 310/ Lúc làm việc hay dạy học có tham thiền được không ?    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 315

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 315

311/ Tăng tán thán, SP khai thị Phật-tánh. 312/ Phải trả nợ thịt xong rồi mới tham thiền được KT phải khg? 313/ Trình công phu, thắc mắc cái hỏi và nhìn, xin SP khai thị ? 314/ Việc làm của tà ma ngoại đạo làm sao đối trị ? 315/ Giải thích Diệt-tận-định, TST quét DTĐ.    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _320

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _320

316/ SP dạy chúng con cố tình không biết hay tự nhiên khg biết ? 317/ SP cảnh sách mọi người tu pháp môn nào phải theo đúng tông chỉ thì mới có kết quả. 318/ Tu TST có trình tự thứ lớp nào khg ? 319/ Thế nào là Vô-niệm, Vô-trụ ? 320/ Làm sao phân biệt được Chánh-pháp & tà pháp ?    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _325

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _325

321/ Tài sản là tang vật, ngài Nguyệt Khê nói “tư tưởng tức là tang vật”, xin SP khai thị ? 322/ Trong việc thụ tinh nhân tạo, có Alaida thức khg ? 323/ Xin SP giảng 4 thứ Thiền-bệnh (tác chỉ nhậm diệt) cho chúng con ? 324/ Tông chỉ chính yếu của TST, tông chi của Thiên-thai và Hoa-nghiêm ? 325/ Nếu có người hỏi 12 bộ Kinh do ai thuyết thì đáp thế nào ?    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _330

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _330

326/ Xin SP cho chúng con biết tiểu sử tu hành của Ngài ? 327/ Lão tham trình công phu, SP giải thích ? 328/ Theo Giáo-môn nói tu hành phải trải qua 3 đại Atăngkỳ kiếp, còn Thiền tông lại nói hễ ngộ là thành Phật nghĩa này thế nào ? 329/ Tại sao Lục-tổ kiến Tánh rồi còn phải Bảo-nhiệm 15 năm ? 330/ Một hành giả chưa biết SP lại nằm mơ thấy Sư Phụ là vì sao ?    
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _335

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _335

331/ SP giảng Bồ-tát-giới tại gia (phần đầu) - (phần cuối). 332/ Sư Phụ giảng Bồ-tát giới tại gia (tt). 333/ Hỏi về Triệu Luận ? 334/ Hỏi về bài Kệ trong Kinh Kim-Cang ? 335/ Như thế nào là 5 Uẩn (sắc thọ tưởng hành thức) ?