THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_740

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_740

736/ Con chưa hiểu “Tam tự Quy-y” là sao ? 737/ Phật có trước hay Pháp có trước ? 738/ Sự thật về Bồ-đề-đạt-ma ? 739/ SP nói về nghi lễ trước khi hỏa táng của TST. 740/ Tông chỉ của TST ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_745

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_745

741/ Chưa hiểu quy-y “Thường trụ Tam-bảo”, khai thị tụng Kinh là nghe Phật thuyết Pháp: (phần đầu) - (phần cuối) 742/ Giới-luật và khai giá trì phạm ? 443/ TST dạy chú tâm vào Công-án thì làm sao chúng con học hỏi ? 744/ SP khai thị thiền tông “ý hội” cũng không cho… 745/ Giảng ý nghĩa “Tam Bảo” : (phần đầu) - (phần cuối)
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_750

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_750

746/ Nương theo cái “khg” nào ? 747/ “Phật pháp bất ly thế gian…” chúng con phải làm sao ? 748/ Giảng Phật pháp và khoa học : (phần đầu) - (phần cuối) 749/ Thực hành cái “khg biết” là như thế nào ? 750/ Xin SP dạy con cách tham thoại đầu ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_755

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_755

751/ “Biết” cái nhìn có được khg ? 752/ Trình dùng cái “biết” để tu có đúng chánh pháp ? 753/ Cái “khg biết của SP dạy là ý của ai ? 754/ Làm sao để trừ vọng tưởng ? 755/ Giảng  giới “Bát quan trai”.
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_760

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_760

756/ Trình công phu mất câu thoại, xin khai thị ? 757/ Ngài Đại an tỉnh sư kiến Tánh rồi sao còn tu Tịnh-độ ? 758/ Hỏi công án “nói được thì ta ở lại”, SP khai thị. 759/ Con tham thiền ở chùa của Giáo-môn có nên đi làm Pháp-sự ? (phần đầu) - (phần cuối) 760/ Vai trò của hành giả tham thiền ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_765

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_765

761/ Con chưa rõ cái “nhìn”, xin SP khai thị ? 762/ Xin được nghe SP giảng về Bát-nhã ? 763/ Tỉnh thức có phải Như-lai-thiền ? 764/ Nội ma khó trị, Ngoại ma để trị là tại sao ? 765/ Hôn trầm và trạo cử trong lúc ngồi tham làm sao trị ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_770

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_770

766/ Con tham thiền chưa ngộ, kiếp sau có nhân duyên tham tiếp tục khg ? 767/ Thọ 5 giới, mỗi tháng ăn chay chỉ được 10 ngày, vậy có nhân quả khg ? 768/ Tịnh-độ có “đới nghiêp vãng sanh”, còn TST thì sao ? 769/ Trình: Hỏi câu thoại nhìn vào chỗ khg biết, nhìn mãi vẫn còn khg biết, vậy có đúng khg ? 770/ Hỏi về sinh hoạt của bộ lạc Kogi ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_775

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_775

771/ Từ bi là gì ? làm sao có được TB ? 772/ Vì sao nói “bổn lai vô nhất vật” ? 773/ Tại sao có những vị tu thiền bị “tẩu hỏa nhập ma”, phải điều thân và tâm như thế nào ? 774/ Việc sinh sản vô tính có phải tạo ra linh hồn mới ? 775/ Hiểu và hành thế nào để tương ưng với câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_779

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_779

776/ Thế nào là định huệ ? 777/ Làm thế nào dứt trừ tập khí ? 778/ Thiền học phật giáo và căn bản của 4 Thừa (lớp bồi dưỡng cho Giảng-sư): (phần đầu) (phần giữa) (phần cuối)  779/ "Phật cao nhất xích, Ma cao nhất trượng" nghĩa như thế nào ?