THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_690

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_690

686/ “Chẳng có mà dung nạp tất cả” là do HT nói hay ngài Long-thọ nói ? 687/ Tham thoại đầu và Công-án khác nhau như thế nào ? 688/ Phẩm “Thí dụ” trong kinh Pháp-hoa có nói về 18 pháp bất cộng, xin được khai thị ? 689/ Sao người phá Trùng-quan chưa làm chủ được sanh tử ? 690/ Sao hàng Nhị-thừa còn chấp vô-ký-không ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_695

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_695

691/ Phật khg có dạy tụng Kinh đám mà sao bây giờ có ? 692/ Pháp-môn tu mà mình cảm thấy thoải mái có thành tựu được khg ? 693/ Xin HT giảng 2 bài Kệ của các ngài Huệ-năng & Thần-tú ? 694/ Trình : Nguồn thức tâm của con đã ngưng, SP chỉ con cách bảo nhậm ? 695/ Trình sự nghi, xin HT cho con biết có phải là đại nghi khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_700

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_700

696/ Cái học có chướng ngại cái tham khg ? 697/ Cái khg biết của người tham thiền & cái khg biết của người ngủ mê, chết giấc khác nhau như thế nào ? 698/ Tụng Kinh có được Kiến-tánh khg ? 699/ “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, xin SP giảng nghĩa bằng chữ Việt ? 700/ “Nhất nhơn thành Đạo cửu huyền siêu” có hợp với nhân quả khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_705

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_705

701/ Tập Hương-công có hết bệnh hở khớp xương không ? 702/ Thế nào là “Vô-sở-trụ” ? 703/ Cúng “đại bàng kim xí điểu” là sao con không hiểu ? 704/ “Hàn lu trục khối, sư tử giảo nhân” là sao ? 705/ “Lục nhập vô sanh” là thế nào ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_710

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_710

706/ Thắc mắc về cái “nhìn”, xin SP khai thị ? 707/ Một số người tập “nhân điện” để trị bệnh, vậy tập “hương công” có cần bỏ NĐ khg ? 708/ Giới thanh văn & giới Bồ-tát ý nghĩa như thế nào ? 709/ “Ai là người khg cùng muôn pháp làm bạn”, xin SP khai thị ? 710/ Tham thiền có thể bị mất trí khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_715

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_715

711/ Tham thiền bị tẩu hỏa phải làm sao ? 712/ Cúng dường ngàn Phật khg bằng cúng dường một vị “vô tu vô chứng” là sao ? 713/ Chúng con phải tu y theo Kinh nào ? 714/ Giảng thế nào là hư tiêu tín thí ? 715/ Giảng tông chỉ Tịnh-độ : (phần đầu) - (phần cuối)
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_720

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_720

716/ Cách nào ra khỏi nhị biên ? 717/ Làm sao để Đạo-tâm được trường tồn ? (phần đầu) - (phần cuối) 718/ Thế nào là “Thật tướng niệm Phật” ? 719/ Có cảm giác lạ trên thân, xin SP khai thị ? 720/ Tịnh thấp, thiền cao có phải khg ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_725

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_725

721/ Thế nào là Tiểu-thừa, Đại thừa ? 722/ Sao nói tụng Kinh là có phước ? 723/ Đốt giấy tiền và cầu siêu có lợi gì khg ? 724/ Nguồn gốc của hai thời công phu ở các chùa ? 725/ Tu là tìm về cái bổn lai ?
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_730

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_730

726/ Chưa có điều kiện quyết tử, tu từ từ có được khg ? 727/ Xin khai thị về “thân-trung-ấm” và tác dụng của việc cầu siêu ? 728/ Nhân quả trả vay như thế nào ? 729/ Nghi sự tích Mục-kiền-liên làm Trai tăng cứu mẹ ? 730/ Phật độ sanh hay độ tử ? (phần đầu) - (phần cuối)
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_735

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_735

731/ “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, xin khai thị ? 732/ Thỉnh Tăng về nhà cúng dường cầu siêu cho người vừa mất có tác dụng không ? 733/ Kể chuyện rùa biển bất lực trước rùa giếng… 734/ Trình: con nhìn mạnh thì nhức đầu, nhìn nhẹ thì buồn ngủ phải làm sao SP ? 735/ “Ai nói Như-lai có thuyết Pháp là phỉ báng” nghĩa này thế nào ?