494a2 - Các pháp là phật pháp, vậy pháp tà ma?

Loading the player...