493a1 - Chấp không thật là biên kiến.

Loading the player...