491b1 - Một niệm đến nhưng không khởi niệm.

Loading the player...