389b1 - Tại sao gọi là thoại đầu?

Loading the player...