Thiền Đường Pháp Thành II

Trụ trì: SC. Thích Nữ An Thu
Địa chỉ: Ngọc Hà - Xã Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - BRVT
Điện thoại: Thầy Đồng Thường: 0907665903 hay Cô An Thu: 0974107948

 Ở Việt Nam, từ đời ngài Liễu Quán đến nay Thiền Tông bị thất truyền gần 250 năm, năm 1977 HT Duy Lực ra hoằng dương và phục hồi lại cho đến khi Ngài viên tịch, lưu lại khoảng 500 cuồn băng cassette c90, nén lại mp3 được 30 đĩa, kể Việt Nam và Mỹ. Trong thời gian Việt Nam sinh hoạt tôn giáo khó khăn, Hòa Thượng hoằng dương thật là gian nan, khi đó Thầy Đồng Thường theo dẫn chúng tham thiền thất và ghi lại băng.

Chúng ta thật may mắn gặp được pháp môn Tổ Sư Thiền, nghe dễ hiểu nhưng thực hành không dễ, vì tập khí mỗi người đã ăn sâu nhiều đời, nên bây giờ gặp pháp môn đốn giáo cũng phải tiệm tu. Tại sao gọi là pháp môn đốn giáo? Tất cả phiền não đau khổ đều từ vô minh mà ra, chỉ có Thiền Tông (Tổ Sư Thiền) dùng phương tiện Nghi tình mới chấm dứt được căn bản vô minh. Các pháp môn khác tu đến cuối cùng cũng phải phát khởi nghi tình rồi được ngộ đạo.


Chúng ta tham thiền chỉ mới tập nghi thôi, chưa đến chân nghi; vì đề câu thoại đầu khởi lên tâm thắc mắc không hiểu không biết, nhưng còn biết; khi đến chân nghi thì câu thoại đầu tự mất, còn một khối nghi nhưng tự mình không biết, cái nghi này âm thầm đang cao độ, lúc này đã đến thoại đầu, tất cả thế giới, thân, tâm đều quên hết, gặp nhân duyên liền cắt đứt chân nghi, tự tánh hiện ra, gọi là Kiến Tánh Thành Phật; đến đây biết rõ chính mình là gì, biết rõ nguồn gốc vạn pháp, tức là mở mắt chiêm bao được thức tỉnh, không bị việc trong chiêm bao ràng buộc.

Cùng nhau là bạn đồng hành trên đường đến nguồn gốc của mình, thế giới này thật là hạnh phúc, kể cả chữ hạnh phúc cũng không có. Trân trọng gìn giữ làm lợi ích cho mình và chúng sanh

Thầy Đồng Thường.