Chùa Phước Điền

Trụ trì: TT. Thích Thiện Tài
Địa chỉ: Phường Núi Sam - T. Xã Châu Đốc Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 3861158 - 076. 3862562