Chùa Long Sơn

Trụ trì: ĐĐ. Thích Huệ Trí
Địa chỉ: Ấp Núi Két - Xã Thái Sơn - Huyện Tịnh Biên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: (076)3740396 - (076) 3740395